Cases ecològiques en filera

  • Axonometria instal·lacions
  • Plantes
  • Secció
  • Façanes
  • Vistes de l'escala
  • Vistes de les habitacions
  • Axonometria constructiva

Descripció del projecte

S’estudia una solució d’arquitectura sostenible per a una tipologia comuna de cases ecològiques en filera, en un cicle de vida de 50 anys.

S’empren materials renovables i / o reciclables en una construcció en sec que permet la seva reutilització. El gruix dels aïllaments tèrmics, així com el dimensionat de les finestres, la seva transmitància tèrmica i els protectors solars, es determinen en funció del càlcul energètic, resolent el confort tèrmic amb un estalvi energètic del 65% respecte al compliment normatiu , amb una instal·lació de calefacció per terra radiant, tubs de buit solar i una caldera de gas de condensació.

Les emissions de CO2 derivades del procés constructiu es redueixen en més del 80% , gràcies a l’ús de materials de baix impacte ambiental.

Projectes relacionats

UA-41417208-1