Cèdula d’habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que una entitat immobiliària és apta per a ser utilitzada com a habitatge. Les dades que consten a la cèdula d’habitabilitat són els següents::

 • Adreça completa de l’habitatge.
 • Superfície útil.
 • Estances que la composen.
 • Límit màxim d’ocupació.

Un requisit obligatori

Sense cèdula d’habitabilitat no és possible vendre o llogar un habitatge. D’aquesta manera, es pretén garantir uns nivells mínims d’habitabilitat en el parc edificat d’habitatges. Per això, també és imprescindible disposar de la cèdula d’habitabilitat per donar d’alta els subministres com l’aigua, l’electricitat o el gas.

¿Cóm s’aconsegueix la cèdula d’habitabilitat?

Les cèdules d’habitabilitat les expedeixen les comunitats autònomes. Els requisits mínims que han de complir els habitatges queden recollits, en el cas de Catalunya, en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Per obtenir-la cal que un arquitecte faci una inspecció de l’entitat i emeti un certificat conforme es compleixen els requisits perquè sigui utilitzada com a habitatge. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 15 anys. La Generalitat de Catalunya ha de notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat en un termini de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa.

¿Quina documentació es necessita per obtenir la cèdula d’habitabilitat?

Per tramitar la seva cèdula d’habitabilitat necessitarem que ens faciliti la següent documentació:

 • Dades del propietari: nom, DNI, NIF, NIE o CIF.
 • Nom, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte.
 • Còpia de l’escriptura o certificat de primera inscripció al Registre de la Propietat amb la descripció de l’habitatge.
 • Còpia de l’IBI en què es reflecteixi la referència cadastral de l’habitatge.

A continuació, us presentem les tarifes aplicables a la cèdula d’habitabilitat a tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i les principals poblacions del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Amb tramitació
80 €/cèdula
 • Inspecció de l’habitatge
 • Certificat de segona ocupació
 • Visat en col·legi d’arquitectes
 • Tràmit a l’administració
A aquestes tarifes se les haurà d’aplicar l’IVA. Per a la tramitació, es cobrarà com a suplert la taxa de l’Agència de l’Habitatge (13,75 €).

Descomptes

 • S’aplicarà un descompte del 20% sobre aquestes tarifes si, a més de la Cèdula d’Habitabilitat, es sol·licita també el Certificat d’Eficiència Energètica.
Descarregar tarifes Control Tècnic
UA-41417208-1