Certificat energètic

Què és el certificat energètic?

El certificat energètic és el document administratiu que serveix per classificar els edificis en funció del seu consum energètic en condicions normals d’ús, avaluant les característiques de l’emplaçament, la construcció i les instal · lacions. El certificat d’eficiència energètica permet comparar els consums energètics dels habitatges per unitat de superfície, en kW h/m2 · any. El certificat d’eficiència energètica conté:

 • Identificació de l’edifici.
 • Dades del tècnic que emet el certificat energètic.
 • Ús de l’edifici i condicions de funcionament i ocupació.
 • Indicació del procediment reconegut que s’ha utilitzat per a la qualificació.
 • Indicació de la normativa d’aplicació.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envoltant, instal · lacions.
 • Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.
 • Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme pel tècnic certificador.
 • Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.

Una nova obligació, un noble objectiu

Des del mes de juny de 2013, és obligatori disposar del certificat energètic per vendre o llogar habitatges o locals construïts amb anterioritat a l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació. La finalitat és promoure l’eficiència energètica dels habitatges a Espanya a partir de la introducció un nou element de valoració dels immobles. L’objectiu públic és promoure que els habitatges amb pitjor qualificació siguin rehabilitades per millorar la seva eficiència, i que tots els habitatges que es construeixin a partir del 31 desembre 2020 tinguin un consum d’energia quasi nul. Un noble objectiu que contribueix a reduir el consum energètic, amb les derivades ambientals i socials que comporten.

Com s’obté el certificat energètic?

Els certificats d’eficiència energètica els expedeixen les comunitats autònomes, seguint els pautes definides en el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Per el certificat energètic cal que un tècnic certificador realitzi la qualificació energètica de l’edifici o entitat amb les eines admeses pel Ministeri d’Indústria i Energia, i remeti el seu informe a l’organisme autonòmic competent. A Catalunya, l’informe es remet a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), òrgan encarregat de revisar l’expedient i atorgar l’etiqueta i el certificat d’eficiència energètica. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 10 anys.

Procediment per a obtenir el certificat energètic

Per a realitzar la qualificació energètica un tècnic certificador acudirà a l’edifici, habitatge o local per procedir a la presa de dades. Un cop realitzada, els incorporarà en les eines informàtiques oficials de certificació (CE3, CE3X i CALENER) i redactarà l’expedient per a la inscripció en el registre administratiu. Per tramitar el seu certificat d’eficiència energètica necessitarem que ens faciliti la següent documentació:

 • Dades del propietari: nom, DNI, NIF, NIE o CIF.
 • Nom, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte.
 • Còpia de l’IBI en què es reflecteixi la referència cadastral de l’habitatge.
 • Informació tècnica de la caldera i aire condicionat.

A continuació, us presentem les tarifes aplicables als certificats energètics a tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i les principals poblacions del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Casa unifamiliar
135 €/casa
 •  Visita i presa de dades
 • Qualificació energètica
 • Propostes de millora energètica
 • Registre a l’administració
Locals comercials
Consultar/tipus
 •  Visita i presa de dades
 • Qualificació energètica
 • Propostes de millora energètica
 • Registre a l’administració
A aquestes tarifes se les haurà d’aplicar l’IVA. Les taxes administratives es cobraran com a suplements.

Taxes

 • Habitatge unifamiliar o pis: 12,05€.
 • Bloc d’habitatges 5,40€ * H + 5,75€, sent H el nombre d’habitatges del bloc.
 • Altres usos: 10,95€ + 0,1€ / m2.

En cap cas la taxa superarà els 273€.

Notes sobre les tarifes

 • Un sol habitatge. Tarifes vàlides per a pisos de fins a 50 m2. S’aplicarà un increment de 0,5 € / m2 per superfície excedida.
 • Edifici d’habitatges. Per a una millor oferta, recomanem demanar pressupost que contempli les condicions de l’edifici a certificar.
 • Habitatge unifamiliar. Tarifes vàlides per unifamiliars de fins a 80 m2. S’aplicarà un increment de 0,5 € / m2 per superfície excedida.

Descomptes

 • S’aplicarà un descompte del 20% sobre aquestes tarifes si, a més del Certificat d’Eficiència Energètica, es demana també la Cèdula d’Habitabilitat.
Descarregar tarifes Control Tècnic
UA-41417208-1