Inspecció tècnica d’edificis (ITE)

¿Què és la Inspecció Tècnica d’edificis (ITE)?

La Inspecció tècnica d’edificis (ITE) té com a objectiu controlar periòdicament que els edificis d’habitatge col·lectiu es mantenen en bon estat i que els propietaris compleixen el deure de conservar i rehabilitar els seus immobles. A partir de l’informe del tècnic, la Generalitat expedeix el Certificat d’aptitud de l’edifici, que és el document administratiu que garanteix que s’ha superat la inspecció. La inspecció és únicament visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, però es pot concloure la conveniència d’una diagnosi posterior més acurada. La inspecció la durà a terme un arquitecte, que realitzarà un informe d’inspecció, i haurà de ser contractat pels titulars de l’edifici a inspeccionar. L’estructura de l’informe consta de la següent informació:

 • Dades del sol·licitant de la ITE.
 • Dades relatives a l’edifici.
 • Descripció del sistema envoltant.
 • Descripció del sistema estructural.
 • Descripció del sistema d’instal·lacions.
 • Deficiències detectades.
 • Relació i qualificació de les deficiències detectades.
 • Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades.

L’informe de la ITE ha de detallar les deficiències detectades en els diferents elements de l’edifici de la següent manera: 1. Deficiències greus: per la seva importància, s’han de corregir en un termini determinat. Cal indicar si comporten un risc per a les persones i detallar quines mesures de seguretat a adoptar. 2. Deficiències lleus: són aquelles que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de manteniment per evitar el deteriorament d’una part o la totalitat de l’edifici.

Qualificació de l'estat general de l'edifici.

L’informe tècnic haurà de qualificar l’estat general de l’edifici en una de les següents categories: 1. Molt greu: deficiències que afecten l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. 2. Amb deficiències greus: deficiències que per la seva importància, s’han de corregir. 3. Amb deficiències lleus: deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici. 4. Sense deficiències: no s’aprecien deficiències. [/ Infobox] Què fer si es detecten deficiències?

¿Què fer si es detecten deficiències a la ITE?

1. Si es qualifica l’estat general de l’edifici de “molt greu”:

 • Adoptar immediatament les mesures de seguretat indicades per evitar situacions de risc per a les persones.
 • Corregir les deficiències indicades en l’informe en el temps establert en l’informe.

2. Si l’estat general de l’edifici presenta “deficiències greus”:

 • Adoptar immediatament les mesures de seguretat indicades per evitar situacions de risc per a les persones.
 • Corregir les deficiències indicades en l’informe en el temps establert en l’informe.
 • Un cop finalitzades les obres, sol·licitar a l’agència l’expedició del certificat d’aptitud, presentant l’informe d’inspecció tècnica i el certificat final d’obra.

3. Si l’estat general de l’edifici presenta “deficiències lleus”:

 • Caldrà dur a terme els treballs de manteniment indicats en l’informe.

4. Qualificació de l’estat general de l’edifici “sense deficiències”:

 • Cap actuació.

¿Com s’obté el Certificat d’aptitud de l’edifici?

El Certificat d’aptitud de l’edifici l’emet la Generalitat en aplicació del Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges. A través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, qualificarà l’edifici d’apte o no apte:

 • Apte: quan l’estat general de l’edifici es qualifiqui sense deficiències o amb deficiències lleus.
 • No Apte: quan l’estat general de l’edifici sigui qualificat com a molt greu.

Procediment

Per obtenir el Certificat d’aptitud de l’edifici expedit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha d’aportar l’original de l’informe de la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) segons model normalitzat, degudament emplenat per l’arquitecte, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En el cas que l’informe de la ITE qualifiqui l’estat de l’edifici “amb deficiències greus” o “molt greus” s’haurà d’aportar, a més, el certificat final d’obra de l’arquitecte que ha dirigit les obres per a esmenar les deficiències que acrediti la seva correcta realització i finalització.

Terminis

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert un programa d’inspeccions que fa obligatòria la ITE segons l’antiguitat dels edificis:

 • Anteriors a 1930: fins al 31 desembre 2012
 • Entre 1931 i 1950: fins al 31 desembre 2013
 • Entre 1951 i 1960: fins al 31 desembre 2014
 • Entre 1961 i 1970: fins al 31 desembre 2015
 • A partir de 1971: fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

L’antiguitat dels edificis es pot acreditar per qualsevol mitjà que sigui vàlid en dret. Més enllà dels terminis màxims per antiguitat de l’edifici, els ajuntaments poden declarar l’obligació de l’ITE en els següents casos:

 • Situacions de risc
 • Deficiències estructurals, constructives o de les instal·lacions
 • Edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la llei del dret a l’habitatge
 • Qualsevol altra causa degudament justificada

El Certificat d’aptitud de l’edifici té una validesa de 10 anys.

Quadre de tarifes ITE

A continuació, us presentem les tarifes aplicables a les ITE a tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i les comarques del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

A aquestes tarifes se les haurà d’aplicar l’IVA.

I, si ho desitja, també pot descarregar les nostres tarifes:

Descarregar tarifes Control Tècnic
UA-41417208-1