Projectes de canvi d’ús

Finalitat dels projectes de canvi d’ús

El projecte de canvi d’ús és el document redactat per un arquitecte que serveix per canviar l’ús a què es destina un edifici, com podria ser convertir un edifici d’oficines en un edifici d’habitatges, o una part d’un edifici, como podria ser convertir un local en habitatge. Per a això, cal que el nou ús que se li vulgui donar a l’edifici o al local sigui compatible amb la legalitat urbanística i que l’edifici compleixi amb les normatives d’edificació que li siguin d’aplicació al nou ús. Excepte en casos excepcionals, per a realitzar el canvi d’ús, caldrà realitzar obres per adaptar l’edifici o local al nou ús i complir amb els nous requeriments funcionals i normatius.

Amb el Projecte de Canvi d'Ús, el propietari pot:

 • Sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajuntament, realitzar les obres i legalitzar el nou ús.
 • Registrar el nou ús en la Notaria i en el Registre de la Propietat.
 • Declarar el nou ús en el Cadastre.
 • Donar-li el nou ús a l’edifici. En el cas de canviar l’ús de local a habitatge, obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Quins requisits s’han de complir per realitzar un canvi d’ús?

Els requisits per realitzar un canvi d’ús són similars als que se li apliquen a una obra nova . En el cas de convertir un local en habitatge, cal:

 • Complir amb les condicions d’habitabilitat.
 • Complir amb la normativa urbanística del municipi.
 • Complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Complir amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmicas en els Edificis.
 • Complir amb el decret d’ecoeficiència.
 • Certificar l’eficiència energètica de l’edifici.

I complir totes les normatives que li siguin d’aplicació en el moment de realitzar el canvi d’ús.

Quins documents formen part d’un Projecte de Canvi d’Ús?

ot projecte de canvi d’ús es compon, com a mínim, dels següents documents:

 • Plànol de l’estat actual de l’edifici o local.
 • Plànols detallats de la reforma per a l’adaptació al nou ús.
 • Memòria escrita que justifica les solucions adoptades i el compliment de les Normatives vigents.
 • Pressupost d’Execució Material.

Quins impostos s’han de fer front amb un Projecte de Canvi d’Ús?

Els mateixos que s’apliquen a un projecte de reforma o rehabilitació: la taxa de sol · licitud de llicència d’obres i l’impost de construccions vigent en el municipi on es trobi la construcció.

Quadre de preus

Per obtenir una oferta d’honoraris tècnics, us recomanem contactar amb nosaltres per parlar del projecte. La primera reunió, en la qual l’assessorarem sobre els requisits del canvi d’ús, la realitzem sense compromís. En qualsevol cas, i com orientatiu, li presentem les nostres tarifes d’honoraris corresponents a la redacció d’un Projecte de Canvi d’Ús de local a habitatge , que és un canvi d’ús molt habitual:

A aquestes tarifes se les haurà d’aplicar l’IVA.

Recomanació:

Recomanem encarregar per separat els Estudis Previs per comprovar la viabilitat del canvi d’ús en els aspectes legals i econòmics. El preu per la seva realització és de 490 €, que es descompta de la quantitat final en el cas de dur-se a terme el Projecte de Canvi d’Ús.

¿Algun dubte sobre el Canvi d’Ús? Consulti’ns sense compromís.

UA-41417208-1