Projectes de Legalització d’obres

Finalitat dels projectes de legalització d’obres

El projecte de legalització d’obres serveix per legalitzar una edificació construïda sense llicència. Per a això, cal que la construcció a legalitzar compleixi amb la legalitat urbanística i les normatives d’edificació vigents en el moment de sol·licitar la legalització. En el cas que no compleixi amb aquestes normatives, serà necessari realitzar obres d’adaptació.

Amb el Projecte de Legalització, el propietari pot:

 • Sol·licitar la llicència d’obres (de legalització) a l’Ajuntament.
 • Sol·licitar la Primera Ocupació i la cèdula d’habitabilitat.
 • Contractar tots els serveis (llum, gas, aigua, etc.).

Quins requisits han de complir el projecte de legalització d’obres?

Els requisits per legalitzar una construcció són els mateixos que se li apliquen a una obra nova. En el cas dels habitatges, cal:

 • Complir amb les condicions d’habitabilitat.
 • Complir amb la normativa urbanística del municpi.
 • Complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Complir amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
 • Complir amb el decret d’ecoeficiència.
 • Certificar l’eficiència energètica de l’habitatge.

I complir totes les normatives que li siguin d’aplicació en el moment de la legalització.

Quins documents formen part d’un projecte de legalització d’obres?

Tot projecte de legalització es compon, com a mínim, dels següents documents:

 • Plànol topogràfic de la parcel·la i situació de l’edificació.
 • Plànols de l’estat actual de l’edificació.
 • Control de qualitat dels materials.
 • Memòria escrita que justifica les solucions adoptades i el compliment de les Normatives vigents en el moment de la legalització.
 • Pressupost d’Execució Material.
 • Certificat de solidesa

Quins impostos s’han de fer front amb un projecte de legalització d’obres?

Els mateixos que s’apliquen a una obra nova: la taxa de sol·licitud de llicència d’obres i l’impost de construccions vigents en el municipi on es trobi la construcció.

Quadre de tarifes per la legalització d’obres

A continuació, us presentem les nostres tarifes d’honoraris corresponents a la redacció d’un projecte de legalització d’obres:

A aquestes tarifes se’ls haurà d’ aplicar l’IVA.

Recomanació:

Recomanem encarregar per separat els Estudis Previs per comprovar la viabilitat de la legalització en els aspectes legals i econòmics. La tarifa per la seva realització és de 490 €, que es descompta de la quantitat final en el cas de dur-se a terme el Projecte de Legalització.

UA-41417208-1