Projectes d’obra nova

Finalitat del projecte d’obra nova

Un projecte d’obra nova és el document tècnic redactat per un arquitecte que serveix per definir les característiques i prestacions que ha d’oferir una obra per a ser construïda amb la garanties de seguretat, funcionalitat , salubritat, confort i durada exigibles. En el projecte es defineixen les solucions constructives i arquitectòniques que permetran complir amb els requisits propis de l’ús de l’edificació així com l’adequació de l’edificació als paràmetres urbanístics normatius.

La correcta definició del projecte permet estalviar costos en l’execució de l’obra, cenyir-se al pressupost i els terminis d’execució establerts.

Amb el Projecte d'Obra Nova, el promotor pot:

 • Comprovar que la promoció o edifici que vol construir és viable a nivell tècnic i econòmic.
 • Definir detalladament les característiques i prestacions de l’edifici a construir.
 • Registrar i escripturar l’obra nova.

Ens encarreguem de dur a terme el seu projecte d’obra nova

Control Tècnic està format per arquitectes i enginyers amb experiència en projectes d’obra nova. Ens encarreguem de:

 1. Diseñar l’edifici d’acord amb els gustos i necessitats dels nostres clients
 2. Redactar el projecte i documentar detalladament els treballs a realitzar.
 3. Optimizar solucions constructives per obtenir les majors prestacions.
 4. Licitar l’obra, demanar ofertes a constructors i comparar pressupostos.
 5. Gestionar els permisos d’obra i optimitzar costos i terminis.
 6. Controlar l’obra per a la correcta execució dels treballs i la qualitat final.
 7. Maximizar el valor de mercat de l’edifici.

Quins requisits s’han de complir en els projectes d’obra nova?

Els requisits per dur a terme una obra nova estan establerts per les lleis i normatives de l’edificació. Entre elles, concorren les següents:

 • Complir amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació.
 • Complir amb la normativa urbanística del municipi.
 • Complir amb el Códi Tècnic de l’Edificació.
 • Complir amb les condicions d’habitabilitat (en viviendas).
 • Complir amb el Reglament d’Instalaciones Tèrmiques en els Edificis.
 • Complir amb el decret d’ecoeficiència.
 • Certificar l’eficiència energètica.

Quins documents formen part dels Projectes d’Obra Nova?

Tot projecte d’obra nova es compon, com a mínim, dels següents documents:

 • Plànols de definició d’arquitectura
 • Plànols de definició constructiva, estructural i instal·lacions.
 • Memòria escrita que justifica las soluciones adoptades i el compliment de les Normatives vigents.
 • Pressupost d’Execució Material.
 • Control de qualitat dels materials.

Projectes d’obra nova que realitzem

 1. Cases o habitatges unifamiliars.
 2. Edificis plurifamiliars.
 3. Edificis d’oficines.
 4. Equipaments.
 5. Edificació industrial.
 6. Piscines.
Contacti per a rebre més informació
UA-41417208-1