Projectes de rehabilitació

Finalitat dels projectes de rehabilitació

Els projectes de rehabilitació serveixen per recuperar les prestacions d’aquells edificis que, per raó de manca de manteniment o per antiguitat, no compleixen amb els nivells de confort, seguretat o salubritat que els són exigibles. Els projectes de rehabilitació més habituals són els que restitueixen o milloren les prestacions de les façanes, l’estructura, els elements comuns, els acabats o les instal·lacions.

Amb el projecte de rehabilitació, és possible:

 • Gaudir d’un edifici antic amb les prestacions i el confort d’una construcció moderna.
 • Rehabilitar energèticament un edifici amb aïllament tèrmic i estalviar energia.
 • Gaudir de nous acabats, instal·lacions eficients i major qualitat espacial.
 • Incrementar el valor de mercat de l’edifici.

Ens encarreguem de dur a terme la seva rehabilitació

Control Tècnic està format per arquitectes i enginyers amb experiència en rehabilitació parcial o completa d’edificis. Ens encarreguem de:

 1. Inspeccionar l’edifici a la recerca de patologies ocultes.
 2. Redactar el projecte i documentar detalladament els treballs a realitzar.
 3. Optimitzar solucions constructives per restituir les prestacions de l’edifici.
 4. Licitar l’obra, demanar ofertes a constructors i comparar pressupostos.
 5. Gestionar els permisos d’obra i optimitzar costos i terminis.Controlar l’obra per a la correcta execució dels treballs i la qualitat final.
 6. Recuperar el valor de mercat de l’edifici.

Documentació dels projectes de rehabilitació:

Un projecte de rehabilitació es componen, com a mínim, de:

 • Plànols de l’estat actual de l’edificació.
 • Plànols de definició de l’estat rehabilitat i de detalls constructius.
 • Memòria escrita que justifica les solucions adoptades i el compliment normatiu.
 • Amidaments i pressupost d’execució material.
Contacti per a rebre més informació
UA-41417208-1